Kven skal få Frivilligprisen 2016 i Herøy?

9 kandidatar er nominerte til den gjeve prisen, og du kan vere med på å bestemme kven av dei som får den.
Alle innbyggarane i Herøy kan stemme på ein kandidat ved å sende enten sms til 99210020,
epost til frivillig@heroy.kommune.no eller brev til Herøy Frivilligsentral, pb. 59, 6099 Fosnavåg.
Kvar person kan gi ei stemme, avstemminga vert avslutta fredag 20.januar kl 16:00.

I tillegg til fortent heider og ære får vinnaren ein diplom laga av Svein Olav Hatlen, blomster og ei pengegåve frå Møretrygd på kr 5000,-.
Prisen vert utdelt på eit passande tidspunkt når det er avgjort kven som skal få den.
Alle 8 er verdige kandidatar som har utmerka seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.

Og dei nominerte er:
1. Velforeninga ved Herøy omsorgssenter ved leiar Ingrid Kvalsund. Velforeininga bidreg med mykje til sjukeheimen. Ein torsdag i månaden lagar dei til møteplass for bebuarane der dei serverer kaffi og kaker, dei har også kafedag og adventsfest. Dei ordnar med utlodding som har resultert i lydanlegg, hage og utsyr til servering. Dei er ein fantastisk ressurs for sjukeheimen.
2. Klede til glede v/Malene Wolden, Anita Reite Onen og Lisa Leinebø Pinheiro
«Klede til Glede» held til i kyrkjekjellaren, og der kan ein bytte, levere eller hente kle og leiker. Damene har lagt ned et voldsomt arbeid i «Klede til Glede». Mang ein kveld og helgedag har gått med til å hente kle og sortere dei. Klede til glede er dessutan eit flott tiltak for miljø og gjenbruk. Kvar onsdag har dei ope for publikum i kyrkjekjellaren. I tillegg har dei også laga mat til asylsøkjarane på Fosnavåg mottaksenter for mindreåringe, dei har også stelt i stand andre ting for dei. Før jul samla dmene inn gaver og mat til dei som ikke har det romsleg økonomisk. Tiltaka i «klede til glede» er mange, og når mange, fellesnemnaren er omsorg for medmenneske. Dette inspirerar til eit varmare, inkluderande samhald i lokalmiljøet. Tiltaket når også ut til nabokommunene. Malene, Lisa og Anita har fullt opp med barn og familie, men stiller likevel opp for å gjere dette for andre. Klede til glede, og engasjementet deira for ungdomane på asylmottaket er beundringsverdig, dei er ikkje berre engasjerte, men oppfordrar alle kring seg om å engasjere og gi av seg sjølve. Deira påverknad er direkte personlig og motiverar andre til gode handlingar.
3. Kadir Dikbas, for sitt engasjement og omtanke for andre. Kadir er ein ressursperson i kommunen, han seier aldri nei til noko, og har vore pådrivar og ein av dei mest aktive når det gjeld ungdomsrelatert arbeid i kommunen. Han er ein person som, utan å spørje, legg vekk eigne gjeremål og prosjekt dersom det er bruk for ei hand ein annan stad. Han er også ein av dei mange og dyktige frivillige som har engasjert seg for gutane på Fosnavåg mottakssenter for einslege mindreårige.
4. Jan Olaf Hareide, for den innsatsen han frivillig legg ned i Tjørvåg IL
I tillegg til at han no er leiar i idrettslaget er han stort sett på alle kampar, både borte - og heimekamper, han stiller opp i god tid før heimekampane og lagar alt klart i kiosken slik at foreldre kan kome til klar kiosk med vaffelrøra ferdig. I år og i fjor har han også vore med som leiar på seljecup, Norwaycup og Førdecup i tillegg har han også stilt opp å heia på Tjørvåg lag på andre lokale turneringar. Han arrangerer middagar, loddsal og mange andre aktivitetar for idrettslaget og er stort sett å treffe på stadion kveldane i sesongen. Alt dette gjer han på frivillig basis utan at han verken sjølv har barn i idrettslaget eller får betalt for det. Han er også ein veldig positiv person som alltid er positiv når en spør etter hjelp eller råd. Tjørvåg IL og Tjørvåg bygda har mykje å takke denne mannen for.
5. Odd Magne Kvalsund , er nominert fordi han er ein positiv person som stiller opp om nokon treng hjelp. Han har vore frivillig i middagsombringinga sidan 2011 , han har hjelpt til med organiseringa av TV-aksjonen i fleire år, han var pådrivar for å få starta opp Herøy kameraklubb og har vore med i styret der sidan oppstarten, han har også vore styremedlem i frivilligsentralen i 2 år.
Han er også med i styret for Nerlandsøy grendalag, der dei arrangerer fleire sosiale treff for både eldre og barn, dei deler kvart år ut blomster og strøsand til alle eldre i bygda. Odd Magne er ein ivrig fotograf og han har blant anna donert fleire fotografi til avdelingane på Herøy omsorgssenter. Han har også vore vakt på Herøy LAN sine arrangement.
6. Alette Teige, har gjort ein god og ærleg innsats i sokneråd, fellesråd, byggenemnd for ny Herøy kyrkje og i utsmykkingsnemnda for nye kyrkja. Etter at kyrkja vart ferdig og teken i bruk har ho aktivt og utan nokon form for godtgjersle stadig ordna med diverse pynting og blomsterdekorasjonar på altaret og elles i kyrkja. Til kyrkjekaffien lagar ho dei beste brød og kaker, med tilhøyrande god heimelaga sylte av tyttebær og sjølvplukka blåbær. I sommar var ho også i aktivitet med rake og rydding på grøntanlegget ved kyrkja. Ho er også med i nemnda som arrangerer kveldsmesse. I det heile representerer ho ein verkeleg stor frivillig ressurs for kyrkja.
7. Arild Kirkenes, er nominert for sin flotte innsats gjennom årevis arbeid for blant anna Herøy og Sande jeger og fiskeforening. Ei ildsjel for mykje anna også, som lærdue bana på Leikong. Han er ein av «limet» i bygda som alltid stiller opp. En initiativtaker av dei skjeldne for å samle sambygdingar.
8. Emilie Hansen, har vist eit enormt engasjement overfor dei einslege mindreårige asylsøkjarane i Fosnavåg. Ho har brukt mykje tid ilag med desse gutane, heilt sidan dei kom til Fosnavåg. Ho har vore med dei og hjelpt dei til å starte på fotballtrening, biljard og andre fritidsaktivitetar. Ho har vore oppteken av at dei skal ha gode opplevingar under opphaldet sitt i Fosnavåg. Emile starta ei underskriftskampanje, ho oppretta ein eigen hashtag #laguttabli, og ei eiga side på Facebook «Nei til returnering av barn til Afghanistan». Hashtagen har spreidd seg til fleire stadar i Noreg og underskriftskampanjen har samla hundrevis av underskrifter. Ho har også vore aktiv i media og stilt til intervju både i aviser og på radio.
Emilie ilag med to andre, laga eit arrangement i Fosnavåg, med både fakkeltog, song, musikk og appellar. Emilie var leiaren for det heile.
Ho har vist eit enormt mot og stor vilje, og ho framstår uredd. Ho var også med som frivillig for antirasistisk senter i Oslo, å rigga demonstrasjon i mot returnering av barn til Afganistan.
Emilie har eit stort hjarte, som brenn for å skape rettferd. Det at ho berre er 17 år, og bur i vesle Fosnavåg, har ikkje stoppa henne frå å jobbe imot asylpolitikk på «høgt plan».

9. Anlaug Varhaugvik, har i mange år jobba frivillig i mange samanhenger, både innan idrett, kultur, friluftsliv og velforeningar. Ho har vore trenar for eldretrimm, vore med i styret for Herøyspelet, aktiv i vedlikehaldgruppa på Runde fyr, aktiv i dugnadsarbeid i Herøy Rotary, hjelpt til med middagsombringing, leiar for Heida vel, og er aktiv i velforeininga ved Herøy omsorgssenter. 

plakat_2017.jpg
veke_49.jpg

Frivilligpris 2016, send inn forslag til kandidatar.

Heida vel fekk prisen i 2015 for sitt store dugnadsarbeid i turløypa på Heid.
Heida vel fekk prisen i 2015 for sitt store dugnadsarbeid i turløypa på Heid.

Herøy sin frivilligpris skal bidra til å gje positiv merksemd tilbake til dei frivillige organisasjonane, gjennom å påskjønne godt frivillig arbeid. Frist for å melde inn kandidatar er 20.desember.

I tillegg til heider og ære får prisvinnaren ein diplom laga av Svein Olav Hatlen, blomar og ei pengegåve på 5000,- gitt av Møretrygd forsikring.

Har de forslag om kandidat til årets Frivilligpris?
Kriterier/retningslinjer for prisen:

  • Prisen skal gjevast til ein initiativrik person, lokal forening/gruppe, som har utmerka seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet. 
  • Prisen skal synleggjere frivilligheita sin eigenverdi og samfunnsverdi ved å løfte fram gode eksempel på resultat av frivillig innsats.
  • Frivilligheita si breidde og mangfald både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeilast i eit tilsvarende mangfald blant prisens vinnarar.
  • Prisen kan gjevast på grunnlag av ein persons/lokal forening/gruppe sin frivillige innsats over lengre tid, eller i eit tidsavgrensa prosjekt.

Vi ber dykk om å sende inn forslag til kandidat til frivillig@heroy.kommune.no eller Herøy Frivilligsentral Pb. 59 6099 Fosnavåg innan 20.12.16
Dersom du har sendt inn tidlegare, tek vi gjerne imot same forslag også i år.

Allsang, Bergsøykvartetten og juleforteljingar på omsorgssentera i Herøy.

Arne Mørch vitjar både Herøy omsorgsenter og Myrvåg omsorgsenter torsdag 1.desember. 

Minnenes Melodier er eit allsangprogram som består av vekjende norske slagarar frå åra 1950 – 1975, blanda med musikkinnslag og muntre historier frå dei same åra.  Arne Mørch  har sidan 1984 reist rundt omkring i landet med denne forestillinga som består av tekster til 25 norske slagerar. Her kan ein synge med på blåveispiken, de nære ting, la oss leve for hverandre og mange fleire kjende melodier.  

Arne Mørch kjem til Herøy omsorgsenter torsdag 1. desember kl 11:00 og reiser vidare til Myrvåg omsorgsenter same dag kl. 16:00. Ta gjerne turen innom å besøk dine kjende og kjære og ver ilag på dette. 

Søndag 11. desember er det duka for ein hyggeleg konsert med Bergsøykvartetten, Bjørn Holum, Unni Kvamme, Sølvi Nerem Berg og Øyvind Granden Berg. Konserten varer i ca 45 minutter. 

Herøy omsorgssenter kl 16:30 Myrvåg omsorgssenter kl 18:00. 
Familie, vener og pårørande er hjerteleg velkomne. 

Guri Aasen vitjar også omsorgssentera i desember, ho vil i kjend stil fortelje om Lussi långnatt, Sverkje og julefisken, den gamle julesongen og andre fine forteljingar frå jula i gamle gamle dager. Har du tidlegare ikkje fått med deg denne framsyninga har du no sjangsen på:
Myrvåg omsorgssenter torsdag 15.desember kl 11:30  
Herøy omsorgssenter fredag 16. desember kl 11:30.

Begge arrangementa er i regi av Den kulturelle spaserstokken i Herøy. 

veke_48.jpg
veke_47.jpg
veke_45.jpg
veke_44.jpg
veke_43.jpg
tva_fb_toppbilder.jpeg

Vi treng fleire bøssebærarar på Bergsøya, kan du hjelpe oss?

veke_42.jpg

Astrid Lindgrens rike vekka gamle gode minner på omsorgssentera.

pilutta_deg_omtale.jpg

Sist onsdag fekk omsorgssentera besøk av to damer som er på loffen, med i bagasjen hadde dei mange av Astrid Lindgrens figurar som dukka opp i løpet av forestillinga.
Vi fekk også høyre mange artige historier om Emil, Pippi Langstrømpe, Madikken, Ronja Røverdatter og ikkje minst verdens beste Karlson

I Myrvåg fekk vi også besøk av nokre av barna i Myrsnipa Barnehage, på Eggesbønes var forestillinga på ettermiddag, her var nokre av beburane var så heldige å få dele dette med barnebarn og oldebarn.
Ei kjekk og god stund var det for små og store. Neste arrangement i regi av den kulturelle spaserstokken vert 1.desember med «minnenes melodier» , nytt gjerne sjangsen til å  besøke kjendtfolk denne dagen.

veke_40.jpg

Kva skjer denne veka: 

veke_38.jpg

Vi minner også om strikkekino, Brigdet Jones baby, på Fosnavåg kino mandag 19.9 kl 20:30. 
Neste onsdag er det Kveldstrikk kl 19, med besøk av Kreativiteten. 

Trufaste turvenner ved Myrvåg omsorgssenter.

Bilete Herøy frivilligsentral: frå venstre Gerd Nordal Hansen frå Myrvåg, Odny Haraldsen frå Notøy, Jan-Arild Myklebusthaug frå Bergsøy, Solfrid Hagemann frå Notøy, Bjørg Knutzen frå Bergsøy, Petra Sandvik frå Stokksund og Anna Aasmo frå Notøy.
Bilete Herøy frivilligsentral: frå venstre Gerd Nordal Hansen frå Myrvåg, Odny Haraldsen frå Notøy, Jan-Arild Myklebusthaug frå Bergsøy, Solfrid Hagemann frå Notøy, Bjørg Knutzen frå Bergsøy, Petra Sandvik frå Stokksund og Anna Aasmo frå Notøy.

Trufaste turvener ved Myrvåg omsorgssenter.

Du høyrer summinga og latteren med ein gong du kjem inn utgangsdøra til sjukeheimen, det er onsdag føremiddag og gjengen sit klare til ein liten tur ut ilag med «eldrebølgen».
Av og til er det solbriller ein må leite fram før turen, av og til er det regncapen, nokre gongar treng ein pledd, hue og hanskar, betjeninga fyk hit og dit og hjelpest åt med å finne fram utstyr som trengs for at bebuarane skal få ein god tur.
Humøret er alltid på topp når alle turvenane dukker opp.
Alt ver har sin sjarme, å kjenne regnet piskar imot kinna kan kanskje vere både morosamt og friskt når ein ikkje opplever det så ofte.
Å «springe» inn på Kiwi for å søkje ly imot den verste regnbyga, i same slengen få handla seg litt småtteri, og betjeninga kjem smilande imot oss med ein stor pakke twist på deling.
Eller kjøle seg ned med ein is på varmaste sommardagen. Er det ekte kvardagslykke? Praten går om laust og fast, litt tull og tøys er lov, latteren sit laust, ingen søv.
Når turen er omme har vi tid til meir sosialt, av og til har betjeninga laga til saft eller smoothie, av og til tek vi berre ein kopp vatn, eller kommuneaquavit som nokre kaller det.
Er det rart at vi syns dette er gjevande og kjekt å få lov til å vere med på? No lid utesesongen imot hell, og vi starter opp med trimykter innandørs, då sit vi i ein ring, nokre sit heile ykta og nokre står om dei kan det,
trimmen vert som oftast leia av Nina Bendal frå LHL, musikken strøymer igjennom romet «hver gang vi møtes, har vi det bra, vi er venna for livet - sånne er gode å ha»
Har du lyst til å vite meir om dette tilbudet og kanskje vurderer å hjelpe til, eller gå tur ilag med oss,  av og til når du har ledig tid ein onsdag – ta kontakt med Solfrid Hagemann eller Britt Paulsen ved frivilligsentralen.
Denne gjengen kjem i alle fall trufast kvar onsdag for å vere med på dette.

Kva skjer denne veka:

veke_37.jpg
veke_36.jpg
veke_35.jpg

Marine Harvest altså!

Biletet er teke av Sigurd Nygard og syner tilsette på Marine Harvest. Frå venstre Ann Helen Valø, Linda Karin Eidem og May Britt Lilleøy.
Biletet er teke av Sigurd Nygard og syner tilsette på Marine Harvest. Frå venstre Ann Helen Valø, Linda Karin Eidem og May Britt Lilleøy.

Grilla laks gjorde styreleiaren til ein glad laks!

Under Fosnavågveka tidligare i sommar kunne ein finne fleire standar med ulike freistande smakebitar.På ein av desse standane kunne ein få kjøpe seg grilla laks med potetsalat og drikke til for ein femtilapp.
Bak grillen var fleire tilsette frå Marine Harvest sitt anlegg på Eggesbønes, smilande og glade på tross av litt småkaldt og surt ver.
Alle inntektene frå dette salget gjekk til Herøy Frivilligsentral sitt arbeid, ein gledens dag sa gladlaksen Sigurd Nygard (styreleiar) og takka hjartens for jobben, tanken og pengane.
Dette kjem godt med i arbeidet som skal gjerast vidare for både nye og gamle Herøyværingar.

1234Neste

Kulturkalender

Kva skjer? 

legg_til_arrangement.png

 

Frivillige lag og organisasjonar - kontaktinfo. 

Lag og organisasjonar

Lagt til: Endra:

Herøy Frivilligsentral
Igesundvegen 17
Tlf: 700 84 690
Mobil: 99 21 00 20
E-post: frivillig@heroy.kommune.no

Vi har ope mandag - fredag kl 10-14, men her er ofte folk ellers også så det er berre å stikke innom.

Her står som regel kaffien klar.

Den største gleda ein kan ha - er å gjere andre glad.

 

OM OSS

Vi skal vere eit ressurssenter for all frivillig aktivitet i Herøy kommune

Frivilligsentralen i Herøy skal bidra til å gjere Herøy kommune til ei enno betre kommune å bu i ved å kartlegge, synleggjere og ta i bruk dei frivillige ressursane i kommuna. Frivilligsentralen skal vere eit knutepunkt og bindeledd mellom dei som vil yte ein ubetalt innsats i nærmiløet/lokalsamfunnet og dei som ynskjer å motta slik innsats. Fs skal fungere som møteplass og brubyggjar mellom menneske, frivillige organisasjonar/samanslutningar og det offentlege.

Design og CMS: Osberget